Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site (buitenlevengevoel.nl)en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Aan de content kan dan dan ook geen aansprakelijkheid worden aanvaardt voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Wij kunnen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden verdere en/of meerdere onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Meer informatie over cookies en privacy? Die kunt u hier vinden.